Verslag werkzaamheden

Verslag werkzaamheden 2022

In 2018 heeft Stichting DAN ruim 16 ha. grasland in de Bovenkerker Polder in erfpacht verkregen. De stichting laat deze percelen door agrariërs uit de directe omgeving beheren op een zodanige wijze dat de agrarische natuur zich maximaal kan ontwikkelen. Dit geldt dan vooral voor de weidevogels, zoals grutto, kievit, tureluur, scholekster, slobeend en veldleeuwerik.

De hectaren zijn inmiddels op initiatief van de stichting door de provincie begrensd als NNN (Natuur Netwerk Nederland).

In de eerste jaren dat de stichting DAN de percelen beheerde, 2019 en 2020, zijn verschillende inrichtingsmaatregelen uitgevoerd in het kader van de overgang naar een natuurbestemming en zagen we een toename van het aantal broedvogels die met succes hun jongen grootbrachten. Dit was te danken aan de verbeterde inrichting (waterpeil, vossenraster) en het goede beheer van de graslanden. In 2022 was de weidevogelpopulatie lager. Dit werd waarschijnlijk veroorzaakt door een beschadiging van het vossenraster.

In het kader van het gewenste beheer werden de volgende maatregelen getroffen:

Waterstand. In 2019 werd een elektrische pomp geïnstalleerd waarmee het water ca. 30 cm hoger kon worden gezet. Dit had een positieve invloed op de westelijke helft van het gebied. Aan de oostzijde is het land hoger en was de invloed beperkt. In 2020 werd de oostelijke helft geïsoleerd van de westelijke en kon het water hier nog eens 20 cm verder omhoog. Sindsdien kunnen beide helften voldoende nat worden gehouden.

Rustperiode Halverwege juni lopen er nog gruttogezinnen in het gebied. Daarom wordt de rustperiode aangehouden tot eind juni.

Gras kort Het gras wordt in de winter beweid met schapen om te voorkomen dat het gras te lang het voorjaar in komt, wat de waarde van de vegetatie voor de vogels zou verminderen. Dit had het gewenste effect: het gras lag er vroeg in het voorjaar goed bij voor de vogels, die zich er dan ook in grote aantallen kwamen vestigen.

Vossenraster Het vossenraster werd in 2022 uitgebreid met 5 ha.

Naast de zorg voor de hectaren in de Bovenkerkerpolder werd door het bestuur in 2022 de nodige aandacht gegeven aan de mogelijkheden die er liggen om in de Holendrechter polder de weidevogelstand te verbeteren. Getracht zal worden om aan de hectaren, die grenzen aan het zogenaamde ‘Landje Van Geijsel’, een NNN bestemming te geven. Het bestuur hoopt hiertoe in 2023 de benodigde stappen te kunnen zetten, in nauwe samenwerking met de agrariër aldaar.

Het bestuur streeft geen vermogensvorming na., maar om kansen snel te kunnen benutten en om eventuele tegenvallers te kunnen opvangen werd besloten om het voordelige saldo van 2022 toe te voegen aan het eigen vermogen.

Amstelveen, 7 maart 2023