Financiën

Jaarrekening 2022

Staat van Baten en Lasten 2022 2021
Baten
Ontvangen pacht 2.841,83 2.841,83
Baten en Lasten voorgaande jaren 1.122,70 0
Beheervergoeding 10.478,56 9.355,86
Totaal baten 14.443,09 12.197,69
Lasten
Reguliere lasten
Betaalde erfpacht 2.840,00 2.840,00
Beheerkosten 3.030,14 1.821,08
Kosten Bosgroep 595,31 472,31
Overige kosten 936,12 252,91
Totaal reguliere lasten 7.401,57 5.386,30
Resultaat 7.041,52 6.811,39
Balans 31-12-2022 31-12-202
Activa
Triodos betaalrekening 26.513,38 22.891,06
Nog te ontvangen beheervergoeding 10.478,56 9.355,86
Vooruitbetaalde kosten Bosgroep 456,00 912,00
37.447,94 33.158,92
Passiva
Te betalen kosten 350,00 262,50
Nog te betalen pacht 0 2.840,00
350,00 3.102,50
Eigen vermogen 37.097,94 30.056,42
Vermogensaansluiting
Vermogen 1 januari 30.056,42 23.245,03
Resultaat boekjaar 7.041,52 6.811,39
Vermogen 31 december 37.097,94 30.056,42

Toelichting behorende tot de jaarrekening van Stichting Duurzaam Agrarisch Natuurbeheer

Algemeen

Stichting Duurzaam Agrarisch Natuurbeheer werd op 22 april 2016 opgericht.
De stichting stelt zich ten doel het verduurzamen van de bescherming van de
weidevogels.
Alle in de jaarrekening vermelde bedragen luiden in euro’s

Waarderingsgrondslagen
Vorderingen en schulden worden op nominale waarde gewaardeerd, waarbij de vorderingen worden verminderd met een voorziening voor mogelijke oninbaarheid
Baten en lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarop deze betrekking hebben.

Niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen
De stichting heeft geen personeel in dienst. Het bestuur ontvangt geen bezoldiging.

Overige gegevens
De stichting heeft geen winstoogmerk. De statuten bevatten geen bijzondere
bepalingen omtrent de bestemming van het saldo van de staat van baten en lasten.

Bestemming resultaat boekjaar
Het bestuur heeft besloten het resultaat over 2022 aan het Eigen
vermogen toe te voegen.

Amsterdam, 7 maart 2023

Het bestuur
Kees van Tilburg (voorzitter)
Jan van Schaik (penningmeester)
Henk Jan Soede (secretaris)
Frits Bekker
Wes Korrel
Kees de Pater

Download jaarrekening

Jaarrekening 2022 

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016