Financiën

Stichting Duurzaam Agrarisch Natuurbeheer

   

 

             

 

Jaarrekening 2020

         

 

             

 

             

 

Staat van Baten en Lasten

 

2020

 

2019

 

 

     

 

 

 

Baten

           

 

Ontvangen pacht

 

2.841,83

 

15.833,02

 

 

Baten en Lasten voorgaande jaren

3.199,19

 

5.938,00

 

 

Beheervergoeding

 

9.355,86

 

0,00

 

 

Totaal baten

 

15.396,88

 

21.771,02

 

 

             

 

Lasten

           

 

Reguliere lasten

         

 

Betaalde erfpacht

 

2.840,00

 

9.743,40

 

 

Beheerkosten

 

2.168,23

 

2.291,05

 

 

Kosten Bosgroep

 

759,58

 

700,68

 

 

Overige kosten

 

621,18

 

719,73

 

 

Totaal reguliere lasten

 

6.388,99

 

13.454,86

 

 

Incidentele lasten

         

 

Advieskosten

 

0

 

3.164,80

 

 

Legeskosten Grondkamer

 

396,01

 

0,00

 

 

Notariskosten

 

806,82

 

0,00

 

 

Totaal lasten

 

7.591,82

 

16.619,66

 

 

             

 

Resultaat

   

7.805,06

 

5.151,36

 

 

             

 

             

 

Balans

   

31 -12 – 2020

 

31 – 12 – 2019

 

 

Activa

           

 

Triodos betaalrekening

 

12.644,16

 

37.294,98

 

 

Nog te ontvangen beheervergoeding

9.355,86

 

0,00

 

 

Vooruitbetaalde kosten Bosgroep

1.245,01

 

1.868,00

 

 

     

23.245,03

 

39.162,98

 

 

Passiva

           

 

Vooruit ontvangen subsidie

 

0,00

 

23.723,00

 

 

     

23.245,03

 

23.723,00

 

 

             

 

Eigen vermogen

 

23.245,03

 

15.439,98

 

 

             

 

 

Vermogensaansluiting

         

 

Vermogen 1 januari

 

15.439,98

 

10.288,62

 

 

Resultaat boekjaar

 

7.805,06

 

5.151,36

 

 

Vermogen 31 december

 

23.245,04

 

15.439,98

 

 

             

 

 

 

Toelichting behorende tot de jaarrekening van

 

 

Stichting Duurzaam Agrarisch Natuurbeheer

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Duurzaam Agrarisch Natuurbeheer werd op 22 april 2016 opgericht. 

De stichting stelt zich ten doel het verduurzamen van de bescherming van de

weidevogels.

 

 

 

 

Alle in de jaarrekening vermelde bedragen luiden in euro’s

 

 

 

 

 

 

 

Waarderingsgrondslagen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorderingen en schulden worden op nominale waarde gewaardeerd, waarbij de

vorderingen worden verminderd met een voorziening voor mogelijke oninbaarheid

Baten en lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarop deze betrekking

hebben.

 

Inrichtingssubsidie

In de loop van 2020 werd de laatste termijn ontvangen van de inrichtingssubsidie van de provincie Noord-Holland. Het totaal van de subsidie bedroeg €92.606. De totale kosten waarop de subsidie betrekking had bedroegen €92.490.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen

 

 

De stichting heeft geen personeel in dienst.

 

 

 

Het bestuur ontvangt geen bezoldiging.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige gegevens

 

 

 

 

De stichting heeft geen winstoogmerk. De statuten bevatten geen bijzondere 

bepalingen omtrent de bestemming van het saldo van de staat van baten en lasten.

 

 

 

 

 

Bestemming resultaat boekjaar

 

 

 

 

Het bestuur heeft besloten het resultaat over 2020 aan het eigen

Vermogen toe te voegen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amsterdam, 17 februari 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kees van Tilburg (voorzitter)

 

 

 

 

Jan van Schaik (penningmeester)

 

 

 

 

Henk Jan Soede (secretaris)

 

 

 

 

Frits Bekker

 

 

 

 

Wes Korrel

 

 

 

 

Kees de Pater