Financiën

Stichting Duurzaam Agrarisch Natuurbeheer 

Jaarrekening 2018

Toelichting behorende bij de jaarrekening

Algemeen
Stichting Duurzaam Agrarisch Natuurbeheer werd op 22 april 2016 opgericht. De stichting stelt zich ten doel het verduurzamen van de bescherming van de weidevogels.
Alle in de jaarrekening vermelde bedragen luiden in euro’s.

Waarderingsgrondslagen
Vorderingen en schulden worden op nominale waarde gewaardeerd, waarbij de vorderingen worden verminderd met een voorziening voor mogelijke oninbaarheid. Baten en lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarop deze betrekking hebben.

Niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen
De stichting heeft geen personeel in dienst.
Het bestuur ontvangt geen bezoldiging.

Overige gegevens
De stichting heeft geen winstoogmerk.
De statuten bevatten geen bijzondere bepalingen omtrent de bestemming van het saldo van de staat van baten en lasten.
Het bestuur heeft besloten het tekort over 2018 ten laste van het eigen vermogen te brengen.

Amstelveen, 12 februari 2019

Het bestuur
Kees van Tilburg (voorzitter)
Jan van Schaik (penningmeester)
Henk-Jan Soede (secretaris)
Frits Bekker
Wes Korrel
Kees de Pater