FINANCIËN

Stichting Duurzaam Agrarisch Natuurbeheer

Jaarrekening 2017

Staat van baten en lasten                                                          2017                             2016

Baten

Startsubsidie                                                                                           0                       15.000

Exploitatiesubsidie ANV DE Amstel                                      2.000                        2.000

Vergoeding uit Fonds Weidezuivelproject                           1.841                                  0

Totaal baten                                                                                     3.841                         17.000

Lasten

Oprichtingskosten                                                                                     0                           700

Advieskosten                                                                                            732                                 0

Verzekering                                                                                               278                                 0

Kosten website                                                                                            45                            399

Bankkosten                                                                                                  103                               25

Kosten opstart zuivelfabriek                                                            1.841                                  0

Kosten bestuur                                                                                             40                              140

Totaal lasten                                                                                             3.039                           1.264

Saldo                                                                                                                802                          15.736

Balans

Activa

Triodos betaalrekening                                                                     17.296                              736

Nog te ontvangen startsubsidie                                                                0                          15.000

Totaal activa                                                                                          17.296                             15.736

Passiva

Nog te betalen kosten                                                                              758                                         0

Totaal Passiva                                                                                              758                                         0

Eigen vermogen                                                                                      16.538                                15.736

Eigen vermogen per 1 januari                                                            15.736                                          0

Saldo baten en lasten                                                                                  802                                 15.736

Eigen vermogen per 31 december                                                     16.538                                 15.736

Toelichting behorende tot de jaarrekening van Stichting Duurzaam Agrarisch Natuurbeheer

Algemeen

Stichting Duurzaam Agrarisch Natuurbeheer werd op 22 april 2016 opgericht. De statuten zijn op 12 december gewijzigd. De stichting stelt zich ten doel het verduurzamen van de bescherming van de weidevogels.

Alle in de jaarrekening vermelde bedragen luiden in euro’s

Waarderingsgrondslagen

Vorderingen en schulden worden op nominale waarde gewaardeerd, waarbij de vorderingen worden verminderd met een voorziening voor mogelijke oninbaarheid.

Baten en lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarop deze betrekking hebben.

Niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen

De stichting heeft geen personeel in dienst. Het bestuur ontvangt geen bezoldiging.

Overige gegevens

De stichting heeft geen winstoogmerk. De statuten bevatten geen bijzondere bepalingen omtrent de bestemming van het saldo van de staat van baten en lasten.

Bestemming resultaat boekjaar

Het bestuur heeft besloten het batig saldo over 2017 toe te voegen aan het vermogen.

Amsterdam, 5 maart 2018

Het bestuur